ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ javni je investicijski projekt koji će doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te unaprjeđenju javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i to pomoću sjedećih mjera:

 •  Sanacija i dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), čime će se zadovoljiti kriteriji zaštite recipijenta, a s druge strane, omogućit će se efikasniji pogon sustava odvodnje i pripadnog UPOV-a
 • Izgradnja UPOV-a II. stupnja pročišćavanja
 • Proširenje i dogradnja sustava javne odvodnje na području aglomeracije, uz povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.202.715,78 EUR (s PDV-om). Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 22.893.945,95 EUR, a nacionalno sufinanciranje 10.060.388,87 EUR.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: SIJEČANJ 2019. - PROSINAC 2022.

 

Specifični ciljevi projekta

Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom osigurat će se izgradnjom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe.
Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinosi poboljšanju stanja voda, većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje kao i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

 

OPĆI CILJEVI PROJEKTA

Opći ciljevi koji će se postići realizacijom projekta proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva vezanih za sektor zaštite voda:

 

– Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC
– Direktiva o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EC
– Direktiva o podzemnoj vodi 2006/118/EC
– Direktiva o pitkoj vodi 98/83/EC

 

Projekt će doprinijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz unaprjeđenje i proširenje kanalizacijske mreže i izgradnju pročistača otpadnih voda te time zaštiti ljudskog zdravlja od štetnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

OBAVIJESTI

Saznajte najnovije obavijesti projekata u tijeku.

Saznaj više

AKTIVNOSTI PROJEKTA
 • Dogradnja sustava Caska-Zubovići obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže kojom se kolektorima, crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima, sanitarne otpadne vode aglomeracije Novalja odvode do uređaja za pročišćavanje, te ispuštaju u more posredstvom podmorskog ispusta.
 • Metajna sanitarna odvodnja predviđena je izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije uz korištenje automatiziranih crpnih stanica, bez posade, s izvedbom u suho okno s hermetički zatvorenim spremnikom
 • NUS-nadzorno upravljački sustav daljinski nadzor koji omogućava racionalizaciju poslovanja, a sastoji se od računalne i programske podrške SCADA sustava, sustava lokalne automatike na pojedinim objektima i komunikacijskog sustava.
 • Odvodnja obilaznice prometnicom se planira izvesti kanalizacijski kolektor kojim će se, priključenjem na postojeći sustav, odvoditi potrošno – fekalne vode objekata smještenih uz Obilaznicu, do uređaja za pročišćavanje.
 • PS Komorovac izgradnja precrpne stanice omogućit će racionalno povećanje kapaciteta dobave pitke vode tijekom kritičnog razdoblja korištenja (turistička sezona)
 • Sanacija cjevovoda i CS1 I CS2 Sanacija postojeće kanalizacije u naseljima Novalja i Gajac uz zamjenu dotrajale elektrostrojarske opreme i sanaciju građevinskih dijelova objekata glavnih crpnih stanica
 • Spojni vodoopskrbni cjevovod Čelac-Špital – Izgradnja spojnog cjevovoda u koridoru gradske obilaznice čime će se realizirati povoljniji protoci i tlakovi u kompletnoj vodoopskrbnoj mreži grada Novalje i osigurati rješavanje vodoopskrbe novih potrošača
 • Stara Novalja izgradnja kanalizacije – kompletna izgradnja kanalizacijske mreže
 • UPOV Vrtić – Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pročistiti će se otpadne vode javnog sustava odvodnje aglomeracije Novalja i prikupljene septičke vode sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnj
 • VS Komorovac II – izgradnja vodospremnika zapremine V = 5.000 m3, uz postojeću prekidnu komoru/vodospremnik Komorovac, kako bi se osigurale potrebne količine vode za opskrbu aglomeracije Novalja.

• Izgradnja 36.425 m kanalizacijskih cjevovoda
• Izgradnja 12.308 m tlačnih kanalizacijskih cjevovoda
• Izgradnja 19 crpnih stanica, izgradnju nove vodospreme (V=5.000 m³)
• Sanacija postojeće vodospreme (V=1.000 m³)
• Sanacija 1.862 m kanalizacijskog cjevovoda
• Izgradnja 2.894 m magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda
• Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novalja

aktivnosti projekta
MJERE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ će doprinijeti ostvarivanju Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa“, Investicijski prioritet 6ii „Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koji nadilazi te zahtjeve“, posebno specifičnog cilja 6 ii1 „Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom“ i/ili specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda“, provedbom slijedećih mjera:

 • Sanacija i dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čime će se zadovoljiti kriteriji zaštite recipijenta, a s druge strane, omogućiti će se efikasniji pogon sustava odvodnje i pripadnog UPOV-a
 • Izgradnja UPOV-a II. stupnja pročišćavanja
 • Proširenje i dogradnju sustava javne odvodnje na području aglomeracije, uz povećanje priključenosti odnosno povećanje priključenog stanovništva na sustav javne odvodnje, čime se značajno poboljšava stanje okoliša, uz povećanje stupnja kontroliranog sustava uzorkovanja

INVESTICIJSKE MJERE U SUSTAV VODOOPSKRBE

Mjera I – odnosi se na povećanje učinkovitosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje opskrbe stanovništva kvalitetnom pitkom vodom u okviru konačne aglomeracije Novalja i cjelokupnog Vodoopskrbnog područja VP Komunalije d.o.o.

INVESTICIJSKE MJERE U SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

 •  Mjera I. – odnosi se na sanaciju postojećeg sustava odvodnje.
 •  Mjera II. odnosi se na proširenje i unaprijeđenije funkcioniranja sustava javne odvodnje aglomeracije Novalja. Osnovni cilj ove mjere je povećanje priključenosti stalnog stanovništva, privrednih subjekata te povremenih stanovnika i turista u privatnom smještaju.
 •  Mjera III. – odnosi se na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Vrtić (Novalja) kapaciteta 39.000 ES na kojem će se pročišćavati otpadne vode aglomeracije Novalja drugim stupnjem pročišćavanja.

NABAVA U OKVIRU PROJEKTA – NABAVA KOMUNALNE OPREME

Mjera IV – Poboljšanje Korisnikovih osnovnih sredstava nužnih za održavanje sustava javne odvodnje – Nabava komunalne opreme.

USLUGE U OKVIRU PROJEKTA

 • Pružanje usluga FIDIC Inženjer nadzora nad ugovorima o radovima u okviru Projekta
 • Pružanje usluga Upravljanja projektom u okviru Projekta
 • Pružanje usluga Upravljanja Informiranja, komunikacije i vidljivosti EU sufinanciranog projekta

PODRUČJE OBUHVAĆENO PROJEKTOM

Projekt se provodi na području aglomeracije Novalja koja obuhvaća 7 naselja: Novalja, Stara Novalja, Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, Metajna.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr