ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

UPOV Vrtić

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja – UPOV Novalja „Vrtić“, II. stupanj pročišćavanja sa značajnim udjelom sezonskog opterećenja, maksimalnog kapaciteta ≈ 39.000 ES (turistička sezona) i minimalnog kapaciteta ≈ 5.000 ES (izvan turističke sezone), uključivo izgradnja Pristupne ceste

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ doprinosi ispunjenju nacionalnih strateških ciljeva i prioriteta, odnosno ispunjenju obveza iz Ugovora o pristupanju RH u EU i Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva, posebno u vidu doprinosa u ispunjavanja zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC), Direktive o pitkim vodama (98/83/EC) i Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC);

  • ciljeva Nacionalne strategije zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja na okoliš u vidu doprinosa zaštiti i unaprjeđenju kakvoće vode i tla, te očuvanju prirodnih resursa;
  • ciljeva Strategije upravljanja vodama, posebice u vidu postizanja i očuvanja dobrog stanja voda u cilju zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava;
  • ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., posebno Investicijski prioritet 6ii: Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 39 000 ES pročistiti će se otpadne vode javnog sustava odvodnje aglomeracije Novalja i prikupljene septičke vode sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje.

Pregledna_situacija

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr