ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Dogradnja sustava Caska-Zubovići

Postojeće stanje izgrađenosti sustava javne odvodnje Grada Novalje znatno zaostaje za trenutnim potrebama, te se u skladu s daljnjim očekivanim povećanjem turističkih kapaciteta i općeg poboljšanja standarda življenja, izgradnja kompletnog sustava odvodnje svrstava u prioritetne aktivnosti.

Sustavi javne odvodnje Grada Novalje predviđeni su kao potpuni i/ili nepotpuni razdjelni sustavi. U naseljima Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna ne postoje izgrađeni objekti sustava javne sanitarne odvodnje.

Predmet ovog projekta je izgradnja kanalizacijske mreže kojom se kolektorima, crpnim stanicama i tlačnim cjevovodima, sanitarne otpadne vode aglomeracije Novalja odvode do uređaja za pročišćavanje, te ispuštaju u more posredstvom podmorskog ispusta.

Predmet ovog projekta je:

 • Izgradnja sustava sanitarne odvodnje s pripadajućim gravitacijskim kolektorima, revizijskim oknima, priključnim cjevovodima, crpnim stanicama (9 crpnih stanica – CS Caska; CS Vidalići 1 i CS Vidalići 2; CS Kustići 1 i CS Kustići 2; CS Zubovići 1 i CS Zubovići 2) s pripadajućom automatikom i elektroinstalacijom, te pripadajućim tlačnim cjevovodima.
 • Tlačni cjevovod od CS Metajna 1 do gravitacijskog kolektora u Zubovićima kojim se prihvaća sanitarna otpadna voda Metajne. Kanalizacijska mreža i crpne stanice u Metajni predmet su zasebnog projekta, HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana Podružnica Zagreb.
 • Prihvaćanje sanitarne otpadne vode obilaznice u Novalji preko novog okna na postojećem cjevovodu Caskin put, novi gravitacijski kolektor prema crpnoj stanici, CS Obilaznica, automatika i elektroinstalacija, te pripadajući tlačni cjevovod. Sanitarna odvodnja obilaznice u Novalji predmet je zasebnog projekta, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Zavod za hidrotehniku, Zagreb.
 • Prihvaćanje sanitarne otpadne vode postojećeg kolektora u Slatinskoj ulici (grad Novalja), novi gravitacijski kolektor prema crpnoj stanici, CS Novalja-jug, automatika i elektroinstalacija, te pripadajući tlačni cjevovod prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Vrtić.

Ukupna duljina projektiranih glavnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora iznosi:

cca L=11.430 m

Ukupna duljina priključnih cjevovoda bit će sagledana i prikazana u troškovnicima a iznosi cca.

cca L=6.040 m

Ukupna duljina projektiranih tlačnih cjevovoda iznosi:

cca L=10.419 m

Crpne stanice koje su predmet ovog projekta:

 1. Novalja-jug Q=110,0l/s, Hm=15 m
 2. Novalja-obilaznica Q=35,0 l/s, Hm=12 m
 3. Caska Q=16,5 l/s, Hm= 62 m
 4. Vidalići 1 Q=13,5 l/s, Hm= 7 m
 5. Vidalići 2 Q=15,0 l/s, Hm=59 m
 6. Kustići 1 Q=10,0 l/s, Hm= 7m
 7. Kustići 2 Q=11,5 l/s, Hm=10 m
 8. Zubovići 1 Q=6,0 l/s, Hm=10 m
 9. Zubovići 2 Q=8,5 l/s, Hm=22 m

Generalna pregledna situacija

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr